Mësoni më shumë për këtë program shkëmbimi me Shtetet e Bashkuara

Home / Mësoni më shumë për këtë program shkëmbimi me Shtetet e Bashkuara

  YES-Logo-TransparentNdiqni YES në Facebook:

alb50 bos50 bulg50 kos50 mac50

 

English bosanski      български Македонски Shqip      srpski

Mësoni më shumë për këtë program shkëmbimi me Shtetet e Bashkuara

 

Çfarë synon shkëmbimi i të rinjve?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncepti i programeve të shkëmbimit u krijua nga dëshira e kombeve dhe e popujve të tyre që të ndërtonin ura mirëkuptimi pas Luftës së Dytë Botërore. Që prej asaj kohe, lëvizja e shkëmbimit të të rinjve është bërë shumë e njohur dhe është pranuar në shumë vende në të gjithë botën. Ajo çka e bën shkëmbimin e të rinjve të suksesshëm është mënyra e veçantë me të cilën të rinjtë mësojnë për një vend dhe kulturë tjetër: duke jetuar si pjesëtar i një familjeje mikpritëse, dhe jo si mik apo I ftuar. Suksesi i kësaj formule ka rezultuar në një ndërgjegjësim global të impaktit pozitiv të shkëmbimit, jo vetëm për marrëdhëniet mes kombeve, por dhe për jetët e qindra-mijëra pjesëmarrësëve, bashkëmoshatarëve të tyre, shkollave, komuniteteve dhe prindërve. Shumë nga liderët e sotëm në nivel lokal dhe kombëtar kanë qenë pjesëmarrës në një përvojë shkëmbimi dhe mund të dëshmojnë impaktin e saj pozitiv në jetën e tyre.
NË KRYE TË FAQES

2017-18 YES BrochureÇfarë është programi YES?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programi I shkëmbimit të të rinjve dhe i studimit Kennedy-Lugar (YES) u krijua nga Kongresi Amerikan në tetor të vitit 2002, në përgjigje të ngjarjeve të 11 shtatorit 2001. Programi financohet përmes Departamentit Amerikan të Shtetit dhe sponsorizohet nga Zyra e Çështjeve të Arsimit dhe të Kulturës (ECA) për dhënien e bursave për nxënës të shkollave të mesme që vijnë nga vende me një numër të rëndësishëm myslimanësh, për të kaluar një vit shkollor në SHBA.

Nxënësit jetojnë me familje mikpritëse, ndjekin shkollën e mesme, marrin pjesë në aktivitete për të mësuar për shoqërinë amerikane dhe vlerat, fitojnë aftësi drejtuese, dhe ndihmojnë që të edukojnë amerikanët për vendet dhe kulturat e tyre.

Nxënësit e shkollave të mesme me aftësi të kufizuar ftohen të marrin pjesë në konkurrim. Përafërsisht 15 nxënës me aftësi të kufizuar ftohen në SHBA me këtë program çdo vit. Nxënësit me aftësi të kufizuar që përzgjidhen në këtë program, plotësojnë të njëjtat kritere si të gjithë pjesëmarrësit e tjerë.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë siguron programi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bursa YES siguron sa më poshtë:

 • Udhëtimin brenda  vendit dhe at ndërkombëtar vajtje-ardhje  (nga Kosova në SHBA dhe kthim).
 • Bursë mujore për të ndihmuar nxënësit që të marrin pjesë në aktivitetet sociale dhe të blejnë  gjërat e nevojshme personale.
 • Qëndrimin për një vit shkollor në një familje amerikane të seleksionuar dhe të përzgjedhuar.
 • Aktivitetet e orientimit të programit, përfshirë këtu përgatitjen para programit, orientimin në SHBA dhe përgatitjen e rikthimit.
 • Aktivitetet e programit të realizuara në komunitete lokale në SHBA.
 • Siguracionin shëndetësor, duke përjashtuar këtu sëmundjet ekzistuese dhe përkujdesjen dentare.

NË KRYE TË FAQES

Çfarë NUK sigurohet nga bursa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bursa e YES-it NUK mbulon kostot e mëposhtme:

 • Kostot për marrjen e pasaportës ndërkombëtare.
 • Shpenzimet personale që nuk mbulohen nga bursa mujore.
 • Kostot për tejkalimin e peshës së valixheve.
 • Telefonatat ose përdorimin e internetit, përfshirë këtu dhe aksesin në e-mailin tuaj.

NË KRYE TË FAQES

2017-18 YES Brochure-2

Kush paguan për programin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ky program bursash është i financuar plotësisht nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe administrohet nga Zyra e Çështjeve të Arsimit dhe të Kulturës (ECA) të Departamentit Amerikan të Shtetit. ECA synon mirëkuptimin mes njerëzve në Shtetet e Bashkuara dhe njerëzve të vendeve të tjera në gjithë botën. Programet e ECA-s përfshijnë programet e arsimit dhe të trajnimit që promovojnë lidhjet personale, profesionale dhe institucionale mes qytetarëve dhe organizatave në Shtetet e Bashkaura dhe jashtë saj.

Programi YES mbështetet në nivelin lokal nga qytetarët amerikane dhe shkollat e  mesme amerikane, që në mënyrë vullnetare mikpresin, arsimojnë dhe mbështesin nxënësit pa pasur kompensim financiar.
NË KRYE TË FAQES

Kush lejohet të aplikojë për programin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Në përputhje me iniciativat e sponsorizuara të Qeverisë Amerikane, që i kushtohen promovimit më të madh të mirëkuptimit mes vendeve, konkursi për bursën YES është i bazuar mbi meritokracinë dhe i hapur pa asnjë kosto financiare për aplikantët që përmbushin kushtet e mëposhtme.

Aplikantët duhet:

 1. Të jenë të lindur mes periudhës  1 janar 2002 dhe 15 korrik 2004.
 2. Të plotësojnë kushtin për klasën të përcaktuar për vendin e tyre.
  • Shqipëria: Klasa 10 ose 11 e shkollës së mesme
  • Bosnja dhe Hercegovina: viti i parë ose viti i dytë i shkollës së mesme
  • Bullgaria: klasa e nëntë ose klasa e dhjetë e shkollës së mesme
  • Kosova: klasa e 10-të ose 11-të e shkollës së mesme
  • Maqedonija: viti i parë ose viti i dytë i shkollës së mesme.
 3. Të jenë të regjistruar në shkollë të mesme në kohën e aplikimit
 4. Të jenë nxënës me notën mesatare mirë ose shumë mirë
 5. Të mos e kenë përfunduar shkollën e mesme para datës së nisjes së programit
 6. Të kenë mësuar gjuhën angleze dhe të demonstrojnë aftësitë në gjuhën angleze në kohën e regjistrimit për konkurs.
 7. Të përmbushin kriteret për marrjen e vizës amerikane.
 8. Të jenë në gjendje të pajisen me një pasaportë ndërkombëtare në vendin ku ata aplikojnë për programin

Nxënësit me aftësi të kufizuar duhet të jenë të regjistruar në një shkollë të mesme në vjeshtën e vitit 2018 dhe të jenë të lindur mes 15 shkurtit 2001 dhe 15 korrikut 2004.
NË KRYE TË FAQES

Kush nuk lejohet të aplikojë?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nxënësit nuk lejohen të aplikojnë nëse:

 • Ai/ajo nuk plotëson kriteret 1-8
 • Ai/ajo ka qëndruar në SHBA për 3 (tre) muaj  ose për më shumë  kohë  gjatë 5 (pesë) viteve të fundit
 • Familja e tij/e saj (ose anëtarë të familjes):
  • Ka aplikuar për të emigruar në SHBA.
  • Ka bërë plane për të emigruar ose tashmë ka emigruar në SHBA.

NË KRYE TË FAQES

Ku dhe si mund të aplikoj?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Përfaqësuesit e Këshillit Amerikan do të vizitojnë kryeqytetet e rajoneve në vendet pjesëmarrëse për të bërë testimin gjatë vjeshtës së vitit 2018. Aplikantët duhet të vijnë në qëndrat e përcaktuara në kohën e regjistrimit fillestar dhe të sjellin dokumentin që vërteton se mund të marrin pjesë në program (certifikatën e lindjes), një foto 3×4 cm, dhe një stilolaps të zi.

Aplikantët mund të marrin pjesë vetëm  në NJË qendër të testimit  në raundin e parë të testimit në vjeshtën e vitit 2018. Të gjithë aplikantët do të bëjnë një test të shkurtër të gjuhës angleze (Raundi 1). Kandidatët  duhet të plotësojnë dy raundet e para me sukses, para se të marrin materialet e aplikimit përfundimtare, të bëjnë testin me te gjate gjuhës angleze dhe të intervistohen.

Shqipëria:
Qendrat e testimit janë:

Fier
Tirana

Për më shumë informacione, telefononi ose +355 2235 347 shkruani e-mail: tirana@americancouncilssee.org

Bosnja dhe Hercegovina:
Qendrat e testimit janë:

Sarajevë
Mostar
Tuzla
Banja Luka

Për më shumë informacione, telefononi ose +387 33 838 262 shkruani e-mail: sarajevo@americancouncilssee.org

Bullgari: RISI! Testimet online gjatë vitit 2017 (për vitin shkollor 2018-2019).

Për më shumë informacione, telefononi ose +359 87 7333013 shkruani e-mail: sofia@americancouncilssee.org

Kosova:
Qendrat e testimit janë:

Kamenicë 11 shtator 2018, 9:00-12:00

Shkolla vokacionale, “Andrea Durrsaku “, Rr.Skënderbeu 62 000 

Prizren  13 shtator 2018, 9:00-12:00

Asociationi “Loyola-Gymnasium”
Rruga e Tranzitit Petrovë

Prishtinë  15 shtator 2018, 9:00-12:00

Fakulteti Filozofik
Rr. “Eqrem Çabej” nr.21

Për më shumë informacione, telefononi ose +381 38 226 255 shkruani e-mail: fjolla@americancouncilssee.org

Maqedoni:
Qendrat e testimit janë:

Shkup
Kumanovë
Shtip
Strugë

Për më shumë informacione, telefononi ose +389 2 30 76 522 shkruani e-mail: skopje@americancouncilssee.org
NË KRYE TË FAQES

Si përzgjidhen nxënësit?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panele të pavarura me profesionistë amerikanë në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në arsim do të përzgjedhin finalistët dhe alternativat e programit. Përzgjedhja bëhet mbi meritat e evidentuara në formularin e aplikimit, letrën e rekomandimit të mësuesit, dhe në përgatitjen e dëshmuar për një përvojë shkëmbimi njëvjeçare. Nxënësve do t’u kërkohet që të sigurojnë dëshmi mjekësore dhe të vërtetojnë që janë të shëndetshëm nga ana mjekësore për të marrë pjesë në program. Procesi i përzgjidhjes do të bëhet në pranverën e vitit 2018, dhe të gjithë pjesëmarrësit do të marrin njoftim për statusin e tyre deri në muajin maj 2018. Njohuritë e gjuhës angleze janë të rëndësishme, por nuk është elementi i vetëm i përzgjedhjes.
NË KRYE TË FAQES

Çfarë ndodh pasi merret njoftimi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasi merret njoftimi, finalistët, alternativat dhe prindërit e tyre do të marrin informacione që i përgatitin ata për nisjen. Ata duhet të njoftojnë zyrtarisht përfaqësuesit e programit YES me shkrim se e pranojnë bursën dhe duhet të sigurojnë dokumente shtesë që mund t’u  kërkohen. Nxënësit duhet të fillojnë procesin e aplikimit për një pasaportë ndërkombëtare dhe marrjen e vizës menjëherë pasi të pranohen në program. Program YES i udhëzon pjesëmarrësit në procesin e aplikimit për vizë amerikane.

Nga maji deri në gusht 2019, organizatat e përzgjedhura në  SHBA do të gjejnë familjet e përshtatshme për finalistët dhe do të sigurojnë regjistrimin në një shkollë të mesme. Në qershor dhe në korrik 2019, përfituesit e bursave do të marrin pjesë në një orientim para programit në vendin e tyre. Në muajin gusht 2019, nxënësit do të udhëtojnë për në SHBA për një orientim dhe më pas në familjet e tyre mikpritëse dhe në komunitetet e tyre për të filluar përvojën e shkëmbimit.

Lutem vini re se nxënësit që marrin pjesë në programin YES duhet të kthehen në vendet e tyre në fund të programit në datën e caktuar nga Këshillat Amerikanë. Viza amerikane që lëshohet për pjesëmarrjen në program nuk do të amendohet apo të shtyhet përtej datës së përfundimit të programit për asnjë arsye.
NË KRYE TË FAQES

Si do të përfitoj nga kjo përvojë shkëmbimi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programi YES ofron për nxënësit mundësinë për të mësuar për popujt dhe kulturën e Shteteve të Bashkuara. Pjesëmarrësit në programin YES janë ambasadorë të rinj që u mësojnë amerikanëve për kulturën dhe popullin e tyre. Nxënësit vlerësojnë kultura të tjera dhe zhvillojnë ndjeshmërinë për to, përjetojnë rritje personale dhe pavarësi, dhe bëhen më të përgatitur për një botë gjithnjë e më shumë të ndërvarur. Nxënësit krijojnë lidhje të forta me familjet  e tyre mikpritëse në SHBA dhe komunitetet atje, ndërtojnë marëdhënie që zgjasin gjithë jetën. Shumë alumni (ish-bursistë) ndjekin studimet në universitete prestigjiozë pas kthimit në shtëpitë e tyre, dhe më vonë hyjnë në punë emocionuese ku përdorin aftësitë që përfituan gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara.
NË KRYE TË FAQES

2017-18 YES Brochure-3Çfarë duhet të merrni në konsideratë para se të aplikoni për programin YES?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nxënësit që janë të interesuar për këtë program duhet të marrin parasysh dhe efektet negative të këtij programi:

 • A do të më duhet të përsëris një vit shkollë pasi të kthehem në shtëpi?
 • A do të kthehem shumë vonë në vitin 2019, për të bërë provimet e maturës/hyrjes në universitet? Nxënësit e programit YES kthehen në komunitetet e tyre në fund të muajit maj dhe në qershor.
 • A do ta shtyjë universiteti  apo institute pranimin tim në të, nëse jam pranuar tashmë?
 • A do të detyrohem të marr pjesë në shërbimin ushtarak, pasi të kthehem?
 • A mund të lejohem të marr një diplomë nderi/medalje të artë në shkollën në vendin tim?

Së fundi, edhe pse nxënësit ndjekin një shkollë të mesme në SHBA, kurrikula është në thelb e ndryshme nga vendet e tjera, dhe ju nuk do të mësoni të njëjtat gjëra në të njëjtën lëndë.
NË KRYE TË FAQES

Kush e organizon programin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Këshillat Amerikanë për Arsimin Ndërkombëtar organizojnë rekrutimin, përzgjedhjen, orientimin dhe udhëtimin për programin YES në Evropën Juglindore. I krijuar në vitin 1974, Këshillat Amerikanë, është një organizatë jofitimprurëse që punon për të përmirësuar të kuptuarit mes vendeve, shkëmbimin e ideve mes individëve dhe pasurimin e bashkëpunimit përmes arsimit. Ata hartojnë, implementojnë dhe mbështesin programe innovative në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Euroazi, Në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë.

Gjatë 40 viteve të fundit, Këshillat Amerikanë janë bërë një nga organizatat amerikane më kryesore në arsimin ndërkombëtar dhe trajnimet. Kjo organizatë administron më shumë se 30 programe shkëmbimi dhe trajnimi, duke përfshirë programe të ndryshme qeveritare amerikane për nxënësit e shkollave të mesme, për studentët universitarë dhe pasuniversitarë, mësuesit dhe profesorët. Këshillat amerikanë kanë administruar në mënyrë profesionale programe akademike, profesionale dhe kulturore për dhjetëra dhe mijëra pjesëmarrës nga Afganistani, Afrika, Euroazia, Lindja e Mesme, Azia Juglindore dhe Evropa Juglindore. Shumë organizata të tjera private, joftimprurëse në Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur programin YES. Qeveria amerikane u ka kërkuar këtyre organiztave t’i vendosin pjesëmarrësit e YES-it në familje mbështetëse dhe të organizojnë aktivitet lokale gjatë vitit të programit.
NË KRYE TË FAQES


Follow YES

Instagram.icontwitter.iconfacebook.iconwww.icon

 

 

 

Follow American Councils on Facebook

YES Albania YES Bosnia and Herzegovina YES Bulgaria YES Kosova YES Macedonia
alb50 bos50 bulg50 kos50 mac50

 


YES  Mailing List Subscription

* indicates required